اموزش نصب کولرگازی (به همراه بافیلم آموزشی درانتها)مطلبیست که امروزقصدداریم به ان بپردازیم:

توجه:اگرتجربه کافی دراین زمینه رانداریدپیشنهادمیکنیم خودتان به تنهایی اقدام به نصب کولر نکنیدالبته بامطالعه دقیق این مطلب وداشتن تجهیزات کامل نیازی به نصاب نخواهیدداشت.

کولرگازی های اسپیلت(دوتکه)بسته به شرکت سازنده خودروش نصب وکارتقریبامتفاوتی دارند,مادرادامه یک روش کلی برای نصب به شماآموزش خواهیم دادتامشکلی برای نصب تمام برندهای موجوددرایران نداشته باشید.

شرایت محل نصب یونیت داخلی:

شرایت محل نصب یونیت داخلی کولر:برای نصب یونیت داخلی ازمحل هایی که امکان وجودنشتی گاز,وجودبخاردرهوا,تابش نورمستقیم خورشیدوگردوغباردرهوااست اجتناب کنید.

یونیت داخلی به حداعقل۱۵سانت فضای باز ازسمت بالا,چپ,راست و۲۱۳سانتی مترتازمین نیازدارد.

یونیت داخلی بایدحداعقل۱مترفاصله ازانتن,سیم برق,خطوط اتصال که برای سیستم های امنیتی,رادیو,تلوزیون,تلفن یاآیفن داشته باشیدتاازنویزهای این دستگاه هادرامان باشد.(نویزهامیتواننددرکارکرددستگاه شما اختلال ایجاد کنند)

یونیت داخلی

مرحله اول:

بادرنظرگرفتن فاصله پایه فلزی دستگاه راروی دیوارقراردهیدوبااصتفاده ازماژیک محل سوراخ های پایه راروی دیوارعلامت گذاری کنید,بادریل دیوارراسوراخ کرده ورول پلاک هاراقراردهید,صفحه فلزی راباپیچ متصل کنید.

*محکم بودن محل نصب کولر بسیارمهم است*

مرحله دوم:

یک سوراخ به قطر۵\۷سانت باشیب روبه بیرون برای زحکشی مناسب اب(تخلیه مناسب)ایجادکرده ویک فلنج(قطعات فولادی برای برقراری اتصال) انعطاف پذیردردیوارقراردهید.

مرحله سوم:

پوشش جلوی پنل رابرداریدوطبق نمودارونقشه نصب کولر اتصالات رابه پایه وصل کنید.

مرحله چهارم:

لوله کشی راازسمت یونیت داخلی شروع کنیدبرای جلوگیری ازگرفتگی سیکل خم لوله راتاحدامکان کم کنید.

یک لولهPVCبه طول ۶میلیمترکمترازقطردیواربرش دهید.

کلاه لوله رادرقسمت داخلی لوله قرارداده ولوله رادرون سوراخ ایجادشده بگزارید.

لوله های مسی وتخلیه وکابل برق راباچسب به هم ببندیدبرای اطمینان لوله تخلیه رادرقسمت پایین قراردهید.

لوله رابه یونیت داخلی متصل کنیدبعدازاتصال تمام لوله هاانتحای انهاراازسوراخ بیرون کرده ومطمعاشویداب برگشتی درجای مناسبی تخلیه میشود.

برای نصب یونیت داخلی به صفحه نصب ازدمپرضدارتعاش اصتفاده کنید.

هرگزازلوله های مسی باقطرکمتراز۸میلیمتردر نصب کولر گازی استفاده نکنیدچون ممکن است درفلرکاری خراب شوند

یونیت خارجی

یونیت های خارجی وی آر اف

شرایت نصب محل یونیت خارجی

هنگام نصب یونیت خارجی فضای لازم برای سرویس دستگاه رادرنظربگیرید صداوارتعاشات ممکن است به دلیل محکم نبودن محل یونیت خارجی ویافاصله کم یونیت هانسبت به همباشد.

مناسب ترین محل نصب کولر (یونیت خارجی)محلی به دورازرفت وامد,دورازگرماوگردوغباروداشتن حداعقل ۳۰سانتی مترفاصله درتمام جناهین باشد.

مرحله اول:

زمین رابابتن بپوشانیدواطمینان حاصل کنیدکه سطح برای نصب یونیت خارجی کاملاصاف باشدوارتفاع ان درحدی باشدکه درزمستان سطح نصب ازسطح برف بالاترباشدومطمعن شویدتاشعاع ۳متری هیچ انتنی وجودنداشته باشد.

مرحله دوم:

پوشش برد رابرداریدودقیقامطابق نقشه برق کشی راانجام دهیدومحره لوله های واحدبیرونی رانصب کنید.

مرحله سوم:

دراخرین مرحله از نصب کولرگازی سرپوش دریچه های دوراهه,سه راهه وشیرسرویس رابردارید.شلنگ وکیوم رابه شیرسرویس وصل کنیدتازمانیکه به خلع مطلق ۱۰میلیمترجیوه برسیددست گیره فشارپایین پمپ راببندید,دستگاه راخاموش کنیدواتصالات راازنظرنشتی چک کنیدودراخرلوله کشی راباگیره واتصال به دیوارمتصل کنید.

*برای مشاهده فیلم اموزشی کلیک کنید*

*برای مشاهده فیلم اموزشی۲کلیک کنید*

*برای آموختن راههای سرویس کولرکلیک کنید*