اموزش گام به گام نصب کولرابی مطلبسیت که میخواهیم به انبپردازیم.باوجودانواع کولرگازی,کولرابی همچنان مشتری های خودراداردواین شایدبه دلیل گران بودن یامناسب نبودن کولرگازی برای بعضی ازشرایت اب وهوایی باشد.اگرمیخواهیدخودتان نصاب کولرخودتان باشید,باماهمراه باشید.

توجه:نصب کولرابی نیازبه تخصص خواصی نداردامابااین حال برق کولرقسمتی خطرناک است که توصیه میشودتنهادرصورت درک کامل مطلب ورعایت نکات ایمنی اقدام به نصب کنید!

کولرهای ابی به دودسته ثابت هوایی وپرتابل یامتحرک تقسیم میشوند,کولرهای پرتابل نیازی به کانال هوایاقطعه خواصی نداردوبسیارکمترازکولرثابت استفاده میشود.

اموزش گام به گام نصب کولرابی:

۱:ساخت پایه

به دلیل وجودسرریز کولر درکف ان جهت تخلیه وفاصله تادهانه کانال کولرهای ابی هیچوقت نمیتوانندروی زمین قراربگیرندوبایدازپایه اصتفاده کرد.

برای ساخت پاییه شماابتدابایدتوان ونوع کولرخودراانتخاب کنید(هرچه توان بیشترباشدابعادکولربزرگتراست).سپس فاصله تادهانه کانال رابه دست میاورید.

درساخت پایه بایدمراقب جوشهایی که میزنیدباشدواگربرامدگی دارندباسمباده برطرف کنیدوبراده هارابافرچه کناربزنیدتاموجب سوراخ شدن کولرشمانشوند.مانند شکل چهارصفحه زیرپایه هانصب کنیدتاازفرورفتن درزمبن جلوگیریکنید.به یادداشته باشیدمهمترین موضوع درساخت پایه طرازبودن ان است.

۲:حمل کولر

برای حمل کولرازبالابریااسانسوراستفاده کنیدودراکثرمواردکه هیچکدوم ازاین شرایت وجودنداره بهترین کاربازکردن قطعات کولروسرهم کردن ان درپشت بام است

۳:متصل کردن کولربه کانال

بعدازجایگذاری کولرومطمعاشدن ازطراز بودن ان به مرحله اتصال میرسیم.برای این اتصال اکثراازبرزنت استفاده میشودوبرای این اتصال یاازپیچ,چسب,تسمه,یاازگیره(مانندتصویر)استفاده میشود.به دلیل راحت بودن بازوبست استفاده ازگیره پیشنهادمیشود.

هرچقدردهانه کولرباکانال ترازترباشدبازدهی بیشتراست.فاصله کولرازدهانه معمولا۳۰سانت است که پنج سانت بیشتربرای نصب روی دهانه و۳سانت بیشتربرای کولرکه بایددرنظربگیرید.

۴:نصب شیرشناور

ابتداشیرفلکه مربوط به واحدخودرادرپشت بام پیداکنیدسپس باتبدیل یک دوم,یک چهارم شلنگ پلاستیکی تامین اب کولررابه ان وصل کنیدسردیگرشلنگ رابه شناورداخل کولرطبق فیلم اموزشی متصل کنید.

لوله سرریزیک قطعه بظاهرساده اماکاربردی است زمانی که اب تاحدی که نباید,بالابیایدازدرون سوراخ این لوله به بیرون میریزداین امربه دلیل جلوگیری ازاسیب رسیدن به قطعات برقی کولرراست.

۵:تنظیم شناور

بعدازنصب شناوراقدام به ابگیری کنیدتامطمعاشویدنشتی وجودندارد.شناور کولر بایدطوری تنظیم شودکه یک سانت مانده به لبه کولراب راقطع کند.تنظیم شناورباچرخاندن توپی شناوروتنظیم میزان خم بودن میله شناورو…انجام میشود.

اگربرای اولین باراست که میخواهیدازپوشال هااستفاده کنیدقبل ازنصب انهارابشوییدتامطمعاشویدگردوخاک ندارند.

*نکته*بامراجعه به مقاله اموزش سرویس کولرابی هرسال حدوددوبار کولر خودراسرویس کنید.

۷:نصب واترپمپ

ازاین مرحله به بعدواردقسمت برق کولر میشویم قسمتی که میتونه خیلی خطرناک باشه اگه به نکات ایمنی توجه نکنید!!

برای نصب واترپمپ کافیست شلنگ انرابه سه راهی متصل کنیدوپمپ راداخل محافظ ان که به شکل ابکش است قراردهیدوانرابه دیواره کولر وصل کنیدسپس سیم های برق واترپمپ رابه ترمینال متصل کنید.

۸:نصب موتور

برای این کارکافیست موتوراروی ریل مخصوص خودداخل کولر قراردهیدبه طوری که منافظ ان روبه پایین باشندتادرصورت چکه کردن اب موتورنسوزد.قبل ازسفت کردن موتورتسمه راروی فولی وموتورنصب کنید.بعدازقراردادن تسمه پیچ های پمپ رامحکم کنید.

*نکته*تنظیم بودن تسمه نکته بسیارمهمی است,اگرتسمه شل باشدصداومصرف کولر افزایش مییابدودرصورت صفت بودن بیش ازحدبعدازگذشت مدتی موتورشمااثیب میبیندیامیسوزد.برای تنظیم تسمه پیچ های موتورراشل کنید,دوطرف تسمه رابادست خودبگیریدوفشاردهید(نه فشارزیادونه کم)فاصله بین تسمه کولر بایدتقریبا۴انگشت باشد.برای دیدن اموزش تصویری کلیک کنید.

۱۰:برق کولر

قبل ازشروع برق کشی ازقطع بودن کنتورمطمعاشوید.این مرحله شامل برق کشی بین کلیدتا کولر واتصال کلید,پمپ وموترمیباشدکه توضیح دقیق ان دراین لینک امده.