بهترین برندپکیج درایران موضوع امروزماست.دراین مقاله برای انتخاب بهترین برند پکیج ازنکاتی بسیارکلیدی همچون,نظرات تعمیرکاران باسابقه,میزان رضایت مشتری وتعدادفروش دستگاه درسال,تنوع مدل هاومیزان گارانتی دستگاه استفاده شده.

پکیج هاجایگزینهایی بسیارمناسب(درخانه های زیر۳۰۰متر)برای موتورخانه هاوابگرمکن های زمینی هستندکه خیلی زودجای خودرادرون منازل پیداکردندوامروزه سهم بسیارزیادی ازبازاررادردست دارندواین سهم هرروزدرحال افزایش است.

ازمزیت های پکیج نصبت به ابگرمکن زمینی میتوان به اشغال فضای کمتر,صدای کمتر,مصرف کم,ظاهری زیباترو…اشاره کرد.

ازاصلی ترین برتری های پکیج نصبت به موتوخانه دراپارتمان های مسکونی میتوان به مجزاومستقل بودن هرواحداشاره کردکه.

پکیج دیواری ایران رادیاتور

این برند درسال۱۳۵۸کارخودرادرزمینه سیستم های گرمایشی وسرمایشی شروع کردودرسال ۱۳۸۶برای اولین بارشروع به تولیدانواع پکیج کرداین شرکت تقریبادرتمام شهرهانمایندگی داردوخدمات پس ازفروش ان به راحتی دردسترس است.

این برند یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان وصادرکنندگان پکیج درخاورمیانه است که نامش دربین ۱۰شرکت برتردنیادرزمینه تولیدپکیج دیده میشود.پکیج های این شرکت براساس استانداردEN483اروپاتولیدشده اند.این شرکت مانند رقبای خودتمام قطعاتش تولیدداخل نیست اماتفاوتش باانهادرتامین قطعات ازکشورهایی مانندالمان وایتالیااست واکثرقطعاتش که تولیدداخل هستندازکیفیت بسیاربالایی برخوردارندبه همین دلیل اگرشماازنصاب هاوافرادصاحب نظردراین زمینه سوال کنیدمیبینیدکه اکثرابرای خانه خودنیزازاین برنداستفاده میکنند.این کالادارای ۲۴ماه ضمانت ونصب رایگان است که راندمان حرارتی بین۹۰تا۹۳درصددارد.

این برندشامل مدل هایM.L.K.Z.E.BM.واکوهستندکه درصورت داشتن پسوندFFبه معنای فنداربودن ودوجداره بودن دودکش وپسوندCFبه معنای تک جداره بودن ونداشتن فن است.

این مدل هاهرکدام ویژگی خودرادارندکه درظرفیت های۲۲۰۰۰_۲۴۰۰۰_۲۸۰۰۰_۳۶۰۰۰دربازاروجودارند.

این برند اکثرقطعاتش ساخت ایران بوده به همین دلیل کاملادردسترس وارزان هستنداین موردیکی دیگرازبرتری های ایران رادیاتورنصبت به بوتان است که اگربه قصمت نظرات درسایت های فروش وتعمیرپکیج درفضای مجازی برویدباکمی مطالعه خودتان متوجه ان میشوید.

اخرین ویژگی این برند عیب یابی بسیارساده نصبت به باقی برند هااست درمدل های انالوگ درپایین پکیج هاچندچراغ وجودداردکه بابروزمشکل چراق مربوطه شروع به چشمک زدن میکندودرنوع دیجیتال یک ارورخاص روی صفحه نمایش داده میشود.

برای فهمیدن معناومفهوم هرارور اینجا کلیک کنید.

پکیج دیواری بوتان

این برند نامی بسیاراشنابرای خوانواده های ایرانی اززمان های دوربوده.این شرکت درسال۱۳۳۲تاسیس شده وکارخودراباتولیدابگرمکن هاووسایل گرمایشی اغازکاده.محصولات ان ازکیفیت بالایی برخوردارهستندومیشودگفت اصلی ترین رقیب برای ایران رادیاتواست.این برند تقربادرتمام شهرهای ایران نمایندگی داردویکی برتری های ان نصبت به ایران رادیاتوخدمات پس ازفروش گسترده تروقیمت ان است(نصب پکیج های این برندتوست نمایندگی رایگان است).گرانتربودن یاحتی دوبرابربودن قیمت برخی قطعات این برند برای تعمیرنصبت به ایران رادیاتوازمعایب ان است.

ازبرتری های این برند درقسمت پس ازفروش میتوان به داشتن۱۸۰۰سرویس کارمجازدر۶۵۰شهر۲۴ساعته وهفت روزه هفته اشاره کرد.راندمان حرارتی این برندهم بین۹۰تا۹۳درصداست.

شرکت بوتان به عنوان اولین تولیدکننده پکیج دیواری درایران تنوع زیادی دراین محصول خوددارد.مدل پکیج های این شرکت شامل:بیتا,ورونا,پارما,پرلاپرو,پرلا,اپتیما,کالداونزیا,بنسرپرو وروماهستندکه درظرفیت های۲۲۰۰۰_۲۴۰۰۰_۲۸۰۰۰_۳۲۰۰۰به بازارعرضه میشوند.پکیج هایی که دارای پسوندRSIهستندفنداروپکیج هاباپسوندRSبدون فن هستند.

یکی دیگرازویژگی های این محصول کم مصرف بودن وبازدهی بالای ان است.تمامی محصولات این برند دارای استانداردCEاروپاهستند.

پکیج دیواری لورچ

بایکی دیگرازبهترین برند های پکیج دیواری درایران اشناشویداین برند به دلیل کیفیت بسیاربالاوطراحی بسیارمنحصربه فردخودگزینه خوبی برای خریدبه شمارمیرود.این شرکت بابیش ازنیم قرن تجر سومین برند مطرح درایران است که درسال۱۳۵۷دراصفهان شروع به کارکرده.پکیج دیواری های این برند بانام های ارتا,ادنا,ارتمن,هرما,هیرو,واریادربازاروجوددارندکه تمام انهافن داربوده ودرظرفیت های۲۴۰۰۰_۲۸۰۰۰و۳۰۰۰۰هستند.

این محصول هم دارای۲۴ماه گارانتی ونصب وراه اندازی رایگان توست نمایندگی های مجازخوددرسراسرکشورهست.

ازدیگر برند های معروف ومعتبردربازارایران میتوان به برند بوش(ROBERT BOSCH)واریستون(ARISTON THERMO GROUP)

نیزاشاره کردکه به دلیل تفاوت قیمت,کم بودن قطعات جانبی این برندهادرایران,کم بودن نمایندگی ها,کمیاب بودن دربازار,نیازبه تعمیرکارمتخصص جهت نصب وتعمیروسرویس درادامه این لیست اورده نشدند(این برندهاازکیفیت بسیارخوب وظاهری بسیارجذاب بابروزترین قطعات برخوردارهستندامانداشتن شرایط بالاقابل چشم پوشی نیست).

این بوداز بهترین برندپکیج درایران امیدوارم کارایی لازم رابرایتان داشته باشد.

برای یافتن بهترین پکیج نصبت به نیازهای شماکلیک کنید.

برای دیدن ترفندهای کاهش مصرف پکیج کلیک کنید.

اموزش نصب پکبج