سیم کشی کولرابی

توجه داشته باشید سیم کشی کولر بخصوص موتوران کاری تخصصی است واگرشماعلم کافی دراین زمینه نداریدبه هیچ عنوان دست به انجام این کارنزنیدزیراممکن است بااشتباه انجام دادن بخش کوچکی ازکارباعث ازکارافتادن موتوریاحتی اتش سوزی شوید,یکی ازعلت های برق گرفتگی درکشورمااتصالی کردن برق کولر بابدنه ان است که به دلیل انجام دادن اشتباه برق کشی اتفاق میافتدو کولر شمارابه یک مین تبدیل میکندکه بااولی لمس…

(مقاله زیرتنهاجهت افزایش اگاهی شماواموزش انجام صحیح مراحل توسط برقکارهای تازهکاراست).

مرحله۱

برای سیم کشی کولرابی همه چیزازجعبه فیوزشروع میشد.برای شروع شماازسه رشته سیم ۵\۲استفاده میکنیم وانراازجعبه فیوزتاپشت کلیدمیکشید.ازاین سه رشته یکی فازویکی نول ویکی سیم ارت(جهت جلوگیری ازبرق گرفتگی)است.وازکلید کولر تاجعبه تقسیم داخل کولر ازیک کابل۵\۱پنج مفتولی استفاده میکنیم,ازاین پنج مفتول یکی برای دورتند,دورکند,نول,پمپ ویکی برای ارت است.

به این صورت درداخل کلیدبرق دولوله وجودداردکه یکی ازجعبه فیوزبا۳کابل ویکی ازجعبه تقسیم با۵مفتول است که اگرسیم ارت نداشته باشدبه۴و۲سیم تبدیل میشوند.

نقشه سیمکشی کولر آبی

*نکته*کلید کولر بایددرارتفاع ۱۱۰تا۱۳۰سانتی متری زمین درمحلی که هوامرطوب نباشدوصل شود.

مرحله۲

سیم ارت طبق قانون بایدسیمی زردرنگ بایک خط سبزروی ان باشد(ممکن است بارنگ های دیگری هم باشندامابایک نوارزردیاسبزیا…نشانه گذاری شده اند)واگرترمینالی درون جعبه تقسیم برای ان درنطرگرفته نشده بایدانرامستقیم به بدنه کولر نصب کنید.این سیم نقش مهمی درجلوگیری کردن ازبرق گرفتگی افراددارد.

کلیدهای کولر ابی انواع مختلفی دارکه اکثر انهادارای سه کلیدهستندکه یکی برای روشن وخاموش کردن واترپمپ,یکی برای روشن وخاموش کردن پمپ ویکی هم برای تنطیم دورتندیاکنداست.

جهت اشنایی بهترشمابه برسی انواع انهامیپردازیم:

کلید کولر مدل سوکتی

این مدل ازقدیمی ترین نوع کلیدهااست.درپشت کلیدعلاوه برنقشه سیم کشی کولر ۸سوکت نیزوجودداردکه مافقط ازسوکت های۱,۲,۷,۹استفاده میکنیم.بااستفاده ارسرسیم هایی که درپایین تصویرشان رامیبینیدسیم هارابه سوکت هاوصل میکنیم.

سیم نل نیازی به اتصال به کلید کولر نداردوبایدمستقیم به جعبه تقسیم داخل کولر برود.

*نکته*اگرکلیدازنوع چراق داراست بایدیک سیم نل به سوکت۶وصل کنید.

کلید کولر توکارسه پل

به پرکاربردترین نواع کلید کولر درواحدهای مسکونی میرسیم.ازویژگی این مدل میتوان به راحتی درنصب ان واحتیاج نداشتن به سرسیم اشاره کرد.

همان طورکه درتصویرزیرمیبینیداین نوع کلید کولر هاتنها۴پیچ ورودی دارندکه کارکردهرکدام روی ان نوشته شده است.دربعضی مواردهم ازحروف اختصاری استفاده میشود:Pبرای پمپ,Lبرای فاز,Fبرای تندوSبرای کند.

*نکته*سرسیم هابایدکوتاه باشندتاباهم اتصال نکنند.

کلید کولر ۴پل

یکی ازتازه واردهادرزمینه کلید کولر است که چندسالیست واردبازارشده.تفاوت این مدل بابقیه مدل هااینست که درزمان خاموش بودن اتصال نول رااز کولر قطع میکندتاازهرگونه احتمال برق گرفتگی جلوگیریکندکه نکته مهمی است.

همان طورکه درتصویرمیبینیددرپشت این کلیدها۶پیچ ورودی وجودداردکه باحروف اختصاری علامت گذاری شده اند.

SP سیم تند

SL سیم کند

P پمپ

L فاز

N(پایین)نول ورودی

N(بالا)نول خروجی

کلید کولر تمام قطب

این نوع کلیدهاطوری طراحی شدندکه بتوانندبه صورت هم زمان اتصال فازونول رابه کولر قطع کننداین کارتاثیربسزایی درموردایمنی کولردارد.

نحوه اتصال سیم هابه ترمینال کولر

ترمینال کولر عمدتادرقسمت بالایی وروی بدنه کولر نصب شده,شمابای کابل۵رشته ای راازسوراخی که درپشت کولر تعبیه شده واردان کنیدوانهارادرمحل خودنصب کنید.

Fدورتند

Sدورکند

Pپمپ

Lفاز

حروف روی ترمینال کولر دربعضی مواردباهم تفاوت دارند,دراکثرمواردباکلمات فارسی محل های نصب مشخص شده.

سیم ارت باید جای خاص خودرادرترمینال داشته باشده درغیراین صورت سیم رابه بدنه کولر نصب کنید.

برای دیدن ویدیواموزش نصب کلید کولر ابی کلیک کنید

برای دیدن اموزش گام به گام نصب کولر ابی کلیک کنید