راهنمای خریدمناسب ترین کولر ابی:

کولرهای ابی ازپرمصرف ترین وسایل سرمایشی بین ماایرانیهااست که باگرم شدن هوابخصوص درمناطق گرم وخشک(که استفاده ازکولرگازی چندان توصیه نمیشود)کم کم شروع به کارمیکنند.دراین مقاله قصدداریم به سوال شماهنگام خریداین محصول پاسخ دهیم,چه کولری بخریم؟؟

زمانی که شمابرای خریدکولر به فروشگاه شهرتان یاسایت های فروش انلاین برویدباحداعقل ۲۶نوع مختلف ازاین محصول رودررومیشوید,باماهمراه باشیدتامناسب ترین کولرابی برای شماراپیداکنیم.

انواع کولرازنظرپد:

کولرپوشالی:

این نوع کولربرای خنک کردن ازپدهایی باجنس خورده چوب استفاده میکند.عبورهواازبین خورده چوب های خیس میتواندتا۲۰درجه دمای هواراپایین بیاورد

مزایا:

 • قیمت پایین تر
 • ایجادنکردن بوی نامطبوع
 • هزینه پایین تربرای نگه داری وتعمیرنصبت به باقی کولرها
 • مناسب برای مناطق گرم وخشک

معایب:

 • خشک ماندن قسمتی ازپوشال دربعضی مواردواخلال درعمرخنک کردن
 • نداشتن تراکم یک نواخت دربعضی مواردواخلال درعمرخنک کردن
 • مناسب نبودن برای مناطق شرجی
 • نیازبه تعویض هرساله
 • امکان ابتلابه الرژی به دلیل وجودخرده چوب ها
 • امکان ایجادمشکلات تنفسی به دلیل رشدقارچ وباکتری

کولرسلولزی:

ازسلولزبجای پوشال استفاده میشود

مزایا:

 • به دلیل جذب بیشتراب وتراکم بیشترتا۳۰%خنک کنندگی بیشتری دارند
 • خیس ومرطوب شدن پدبه طوریک نواخت
 • جلوگیری ازورودگردوغباروزرات معل والاینده به دلیل داشتن تراکم بالا
 • تقریباتا۴سال نیازی به تعویض ندارد(بسته به محل زندگی وکیفیت هوای شما)
 • خاصیت زدقارچی

معایب:

 • قیمت چندبرابری
 • ایجادبوی نامطبوع(اکثرابه دلیل تمیزنکردن پدازغبارهای جمع شده)
 • نبودگسترده لوازم جانبی وخودپد

مابه طورکلی دونوع کولرابی داریم:پرتابل(متحرک)وثابت

پرتابل:

به کولرهایی گفته میشودکه نیازبه کانال کشی نداردوباچرخ هایی که درزیران وجودداردبه راحتی جابه جامیشود.این نوع کولرمعمولادرادارات یااتاق های کوچک قرارمیگیرد.درمدل های جدیدبجای پوشال ازپدسلولوزی لستفاده میشود.

این نوع کولردرانواع رومیزی,پایه داروبدون پایه دربازاریافت میشوند.

مزایا:

 • حمل اسان
 • عدم نیازبه کارشناس برای نصب
 • مصرف کمتر
 • داشتن مخزن اب برای زمانی که اب قطع شود

معایب:

 • صدای زیاد
 • نامناسب برای مناطق شرجی
 • قدرت کافی برای خنک کردن اتاق های بزرگ راندارد

باقی فاکتورهای مهم در خریدکولر :

توان کولر(چندهزاربخریم؟)

توان هابه طورتقریبی هستندملاک های پایین رالحاظ کنید
۸۸۸۴۰۰۸۱-۲ www.falnic.com info@falnic.com

فرظ براین است که واحدشمادربالاترین طبقه ودرمعرض تابش متسقیم است.

یکی دیگرازفاکتورهای مهم توان کولراست.کم توجهی به این نکته(ونکاتی که درپایین نام برده میشوند)میتوانندتمام تلاش شمابرای پایین نگه داشتن قبض هاییتان رابه باددهند.

اگرتوان کولرکم باشدقادربه خنک کردن اتاق شمانیست واگرزیادباشدبایدمدام انراخاموش وروشن کنیدکه به کولرهم اثیب میرساندومصرف برق شماراتاحدچشم گیری افزایش میدهد.

انواع کولرگازی ازنظرتوان:

۲۰۰۰ـ۳۰۰۰ـ۳۵۰۰ـ۴۰۰۰ـ۴۵۰۰ـ۵۰۰۰ـ۶۵۰۰ـ۷۰۰۰(توان کولر به معنای قدرت مکش ان است که طبیعتاهرچقدربیشترباشدسرمادهی ان نیزبیشتراست)(توان کولرازمهم ترین فاکتورهادر خریدکولر است)

*نکته*هرچقدرتوان کولربیشترباشدابعادان نیزبزرگتراست.

شرایط تآثیرگذاردرانتخاب توان کولر:

طبقات ساختمان:

ازانجایی که گرمابه سمت بالا میرودوسرمابه سمت پایین هرچقدراتاق شماارتفاع بیشتری داشته باشدبایدظرفیت کولرراافضایش دهید.(برای دانستن مقداردقیق افزایش توان تمام نکات زیررابافروشنده ویامشاوران سایت درمیان بگذارید)

آفتاب گیربودن:

اگردراطراف ساختمان شما,همه ساختمان هانصبت به شماارتفاع کمتری داشته باشند,علاوه برضلع جنوبی شماازضلع های شرقی وغربی نیزافتاب دریافت میکنیدودمای دیوارهای شمااکثرابالاخواهدبودودرصورت عایق نبودن دیوارهابایدکولری باضرفیت بیشترتهیه کنید.

متراژساختمان:

ازدیگرمواردتاثیرگذارمیتوان به,نوع کانال کشی,جنس کانال ها,تعداددریچه ها,محل جغرافیایی,عایق بودن درب وپنجره و…اشاره کرد.

*نکته*ازانجایی که درکولربرق۲۲۰وجودداردواب هم درجریان است خطربرق گرفتگی کاملاجدی است.قبل ازقرگونه سرویس ویالمس کولرازقطع بودن برق مطمعاشوید.

برای مشاهده اموزش سرویس کولرابی کلیک کنید.

برای دیدن اموزش تصویری سرویس کولرکلیک کنید.