راهنمای کامل خریدکولرگازی+معرفی۴برندپرفروش+۶نکته کلیدی برای انتخاب بهترینها

کولرگازی یکی ازکاربردی ترین وپرفروش ترین محصولات سرمایشی درکشورمااست بخصوص درشمال وجنوب کشورکه هوارطوبت بیشتری دارد,هنگامی که شمابرای خریدکولرگازی به فروشگاه شهرخودویافروشگاه های انلاین مراجعه میکنیدباحداعقل۵۹برندمختلف که امروزه دربازارایران وجودداردروبهرومیشوید!!

مادراین مقاله قصدداریم به سوال شماهنگامی که بااین حجم ازانواع کولرگازی رودررومیشویدپاسخ دهیم,کدوم کولرگازی روبخرم؟؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال همراه ماباشید.

راهنمای خریدمناسب ترین کولرگازی برای شما:

قبل ازاین که سراغ انتخاب برندبریم بایداول نوع دستگاه مناسب برای محل زندگی شماروانتخاب کنیم

انواع کولرگازی ها:

کولرگازی اسپیلت(دوتکه):

همون طورکه ازاسمش مشخصه ازدوقسمت تشکیل میشه که یک قسمت دربیرون ویک قسمت درداخل خونه نصب میشه(اکثرابه دیوارنصب میشوند),همین نکته ویژگی های بسیارخاصی به این مدل میده.به دلیل اینکه کمپرسوراین دستگاه درقسمت دومش که بیرون خونه است قرارداره صدای خیلی خیلی کمی تولیدمیکنه ومیشه گفت اصلاقابل شنیدن نیست.

به دلیل دوتیکه بودن این دستگاه,شرکت هاهرچقدرکه خواستن قدرتشوافزایش دادن ونگران اشغال اتاق نبودن,بهمین دلیله که امروزه کولرگازی هایی باتوان سرمایشی۴۸۰۰۰BTUهم دربازاریافت میشه.

کولرگازی پرتابل:

کولرگازی پرتابل(قابل حمل)فقط ازیک قسمت تشکیل شده وبه دلیل داشتن چرخ به راحتی قابل حمل است؛این مدل باوجودداشتن صدای زیادولی بازهم مشتری های فراوانی دارد.این مدل احتیاج به هیچ گونه نصبی نداره وفقط یک لوله درقسمت پشت داره که هوای گرم موتورازان خارج میشه کاربرداین دستگاه برای اتاق های بین ۲۰تا۳۰ استفاده میشه.

کولرگازی پنجره ای:

این سیستم ازابتدایی ترین سیستم های سرمایشیست که تمام اجزای تبریدان دریک باکس است.مهم ترین ملاک انتخاب این سیستم توجه به سایزپنجره شمااست.این سیستم نصبت به باقی سیستم هامصرف بالاتری داردوبه دلیل نصب داخل پنجره صدای کمپرسوربه داخل اتاق هدایت میشه معمولااین نوع کولرهاکنترل ازراه دورندارن.

کولرگازی ایستاده:

این نوع کولرهاازنوع اسپیلت(دوتکه)هستندوبه دلیل قدرت زیاددرتولید سرمایش معمولابرای مکان هایی بازیربنای زیادمثل فروشگاه ترمینال و…استفاده میشوند.

کولرگازی چندهزاربخریم؟

دراین قسمت ازراهنمای خریدکولرگازی به BTUمیپردازیم.میزان بارسرمایشی موردنیازه شماازمهم ترین موارددرانتخاب کولراست.هرکدام ازبرندهای بالابابارگرمایشی متفاوتی واردبازارمیشوندپس درخریدخوددقت کنیدچون امکان تعویض ان وجدندارد.اگرکولری بابارگرمایشی کم بخریدتوانایی سرمایش واحدشمارانداردواگربابارگرمایشی زیادبخریدمصرف برق روبه طرزچشم گیری افزایش میدهد.

ظرفیت هاتقریبی است وبه مواردزیربستگی دارد

BTUواحداندازه گیری قدرت سرمایش کولرگازی است.

انتخاب میزانBTUبه مواردزیربستگی دارد:

مساحت خانه یامحل کارشما

تعدادافرادحاظردرمحل(درازای هریک نفر۶۰۰BTUاضافه کنید)

میزان رفت وامددرمحل

آفتاب گیربودن محل(اگرمحل زندگی شمابه شدت افتاب گیراست بایدحدودا۱۰۰۰BTUبه ظرفیت کولرگازی خوداضافه کنید)

ارتفاع سقف(اگرارتفاع سقف بیشتراز۸\۲مترباشدبایدبه ظرفیت کولراضافه کنید)

نکته*هرچقدرگردش هوادرمحل بیشترباشدعمل سرمایش بهترانجام میشودوبرای محل هایی که گردش به سختی انجام میشودنیازبه اضافه کردن پنل داخلی یاافضایش ضرفیت کولرگازی است*

نکته*یک کولرگازی قوی بخریم یاچندکولرگازی ضعیف تر؟برای پاسخ دادن به این سوال وهم چنین انتخاب نوع کمپرسوردستگاه بایدازمتخصص کمک بگیرید چون این مواردکاملابستگی به محل زندگی شماداره وانتخاب خودسرانه دراین موارد باعث پشیمونی شمادراینده میشه*

خریدکولرگازی اینورتر(کم مصرف)یاغیراینورتر؟

اگرقصدخریدکولرگازی اسپیلت راداریدبادبدونیدکه ازاین نوع کولرگازی دومورددربازاروجودداره.

تفاوت اینورتروغیراینورتر:درکولرگازی های معمولی شمادمای موردنظرخودراتنظیم میکنیدوقتی که دمای اتاق به حدمعین رسید کولرخاموش میشه تادمابه میزان معینی بالابره ودوباره روشن میشه,امادرکولرگازی اینورتروقتی دمابه حدموردنیازشمامیرسه دستگاه به کلی خاموش نمیشه بلکه قدرت دستگاه کم میشه ودمابه ارامی پایین میاد.

مزایای اینورتر:

وجودکولراینورترباعث میشه شماسرمای شدیدوگرمای زیادروتجربه نکنیدودمای اتاق دریک حدمعین بمونه

کاهش چشم گیرمصرف برق دستگاه به دلیل خاموش وروشن نشدن مکرر

سرعت تولیدهوای سردبیشتر

صدای کمتربه دلیل خاموش وروشن نشدن

معایب:

گرانتربودن این مدل نصبت به مدل های معمولی از۲۰%تا۴۰%

به دلیل داشتن مادربوردمرکزی وقطعات الکتریکی خاص تعمیراین مدل هزینه بیشتری داردوبه تعمیرکارمتخصص نیازدارد.

پرتاب بادکولر:

به این معناست که کولرتاچندمترمیتواندهوای خنک رابه طورمستقیم انتقال بدهدسعی کنیدکولری باتوان پرتاب زیر۱۰مترخریداری نکنید.

پرفروش ترین برندهای کولرگازی درایران:

۱:اجنرالOGENERAL

مانندسال های گذشته اجنرال دررتبه اول قراردارد.این کمپانی ژاپنی کارخودراازسال ۱۹۶۰درصنعت تهویه مطبوع اغاز کرد.این برندیکی ازبزرگترین تولیدکنندگان کولرگازی است ودر غرب اسیاهواداران زیادی داردواکثرمحصولات خودراباگریدA++به بازارعرضه میکندوبه داشتن موتورهایی بادوام وکم صدامشهوراست.

۲:کولرگازیGREE

بابزرگترین برندتولیدسیستم های تهویه مطبوع اشناشوید.این کمپانی کارخودرادرسال۱۹۹۱درچین اغازکرد,وامروزه سهم بسزایی دربازارکولرگازی دارد.محصولات این شرکت به کم مصرفی,بدنه محکم,پنل داخلی کوچک وتنوع بسیارزیاداست.

ازاین برندمعمولادربازارهای سرپوشیده مساجد واماکن عمومی استفاده میشود.

۳:جنرالGENERAL

این کولرگازی سومین عضولیست پرفروشهای ماست ویکی ازنام اشناترین برندهابرای ایرانی ها.این محصول موتورخودراازشرکت توشیبادرتایلن تامین میکندکه دارای گریدBاست.دلیل محبوب بودن این محصول قیمت بصرفه ان است

۴:ال جیLG

بایکی ازاینده دارترین محصولات این لیست اشناشوید.شرکت ال جی نصل جدیدکولرگازی اسپیلتی اینورترراطراحی کرده که تا۷۳%درمصرف انرژی صرفه جویی میکنند!!!

این محصول باموتورقدرت مندخودراه حلی همیشگی برای سرمایش وگرمایش منزل شمااست.

امیدواریم این مطالب برای شماکارامدباشندبرای راهنمایی درزمینه خریدپکیج اینجاکلیک کنید.

برای دیدن مقاله واموزش تصویری نصب کولرگازی اینجاکلیک کنید.