چطورمصرف کولرگازی راکاهش دهیم؟این سوالی است که بانزدیک شدن به تابستان درذهن اکثرمردم شکل میگیرد.

کولر گازی ازمحبوب ترین وسایل سرمایشی درکشورمااست وسیله ای بسیارکاربردی وبواسته هوای خنک ومطلوبی که تولیدمیکند,دوست داشتنی که البته میتواندتمام تلاش شمابرای صرفه جویی درمصرف برق رانابودکند!!!

درادامه راه هایی برای کاهش مصرف این کالارابه شمامعرفی میکنیم که اکثراامتحان خودراپس داده اند.

انتخاب ظرفیت دستگاه

اولین نکته رابایدقبل ازخرید کولر رعایت کردوانهم انتخاب ظرفیت موردنیازشمااست.اگر کولری که خریداری میشودظرفیت گرماییش بیشترازنیازشماباشد,شماپول اضافی خرج کرده ایدواگرظرفیت ان کمترازنیازشماباشد کولر بایدهمیشه درحال کارکردن باشدتادمارابه حدتنظیم شده برساندکه دراین صورت قبض های شماافزایش چشم گیری خواهندداشت(اکثراهمین اشتباه رامرتکب میشوندوبرای ارزان بودن دستگاه های کم ظرفیت ترازانهااستفاده میکنن که البته همان ماه های اول به اشتباه خودپی میبرندولی دیگه دیرشده).

برای دانستن اینکه بهترین برندونوع کولر گازی برای شماچیست,اینجاکلیک کنید.

برای محاسبه ظرفیت کولر عوامل زیادی وجودداردکه درمقاله بالابه ان پرداخته شده.به طورمثال اصلی ترین موردیعنی زیربنای منزل شماکه اگرواحدشماطبقه اخراست ونورخورشیدمستقیم به ان میتابدودرتابستان این گرماازسقف به داخل خانه شماهدایت میشودبایدبه ازای هرمترمربع برای مسکونی۷۰۰تا۸۰۰وبرای اداری۹۰۰تا۱۲۰۰,BTUدرنظربگیریدولی اگرطبقه اخرنیستسیدبرای هرمترمربع مسکونی۵۰۰تا۶۰۰واداری۷۰۰تا۱۰۰۰٫

FalnicCo. (Iranhp) Unit9.No16,South Iranshahr St. Ferdosi Sq., Tehran, Iran Call: +98 21 88840081-2 www.falnic.com info@falnic.com

کولر گازی اینورتریاغیراینورتر؟

بعضی از کولر گازی هابخصوص اسپیلت هادومدل معمولی واینورتردارند.اینورتربه کولرهایی گفته میشودکه تنظیم دمادرانهابایک تراشه الکتریکی کنترل میشودبه این صورت که مانندکولرهای معمولی زمانی که به دمای تنظیم شده میرسندخاموش نمیشوندوهمین جلوگیری ازخواموش وروشن شدن پی درپی هم مصرف کولرراکم میکندوهم به کمپرسوردردرازمدت فشارکمتری واردمیشود.این مدل قیمت بالاتری نصبت به نسخه معمولی خودداردوهم تعمیرکردن ان کارهرکسی نیست امابااین وجودمااین مدل راپیش نهادمیکنیم زیرابادرصدصرفه جویی بالایی که دارددرچندماه هزینه اضافی که برای ان پرداخت کرده ایدراجبران میکند.(برای دیدن توضیحات بیشتربه لینک بالامراجعه کنید).

محل نصب

به دلیل جمع شدن هوای گرم درنزدیکی سقف سعی کنیدمحل نصب یونیت داخلی راتاحدامکان ازسقف فاصله دهیدوبه توانایی پرتاب هوای کولر توجه کنید.

سعی کنیدیونیت خارجی رادرمحلی نصب کنیدکه درمعرض تابش خورشیدنباشدیابرای ان ازسایه بان استفاده کنید.محل نصب یونیت خارجی بایدطوری باشدکه به راحتی هوادراطراف ان درجریان باشد.

برچسب انرژی

یکی دیگرازنکات مهم قبل ازخریدکولرتوجه به میزان مصرف انرژی دستگاه است.دست گاهی که تهیه میکنیدبایدحداعقل راندمانBیابالاترراداشته باشدالبته توجه به این نکته کافی نیست شمابایدEERدستگاهراهم مطالعه کنیدزیراممکن است دست گاه شماامپرمصرفی کمی داشته باشداماراندمان سرمایشی انهم پایین باشد,دراین صورت بایددستگاه ساعات بیشتری کارکندتادمای هوارابه اندازه ای که شماتایین کرده ایدبرساند.

تنظیم دمای کولر

مقدارقابل توجهی ازبرق مصرفی کولرگازی دریونیت خارجی ان(کمپرسوران)است شماباتنظیم درست دمایعنی دمای۲۴تا۲۶درجه باعث میشویدکه مپرسورباحداعقل توان خودکارکندوبعدازمتعادل کردن دمای هوابرای مدتی روی حالت فن میرود(توجه داشته باشیدمصرف کولرگازی روی حالت فن بسیارکم است).تنظیم درست دمای کولرکاری بظاهرساده امااثرگذاراست.

سرویس کولر

یکی ازاصلی ترین پاسخ هابه سوال چطورمصرف کولرگازی راکاهش دهیم این مورداست:سرویس کولرگازی به دست یک متخصص سالی یک بارکاری بسیارمهم است توجه نکردن به این موردمیتواند تمام زحمات شماراخراب کند.مواردزیادی دیده شه که فردی بعدازهزینه کردن۱۲یا۱۵ملیون برای کولرگازی خودتنهابعدازیک ماه استفاده کردن ازخریدخودپشیمان شده انددلیل انهم دیدن قبض های ۳۰۰یا۴۰۰تومانی بوده,که مشکل اکثرانهانصب اشتباه یاغلطانجام دادن مرحله ای ازنصب بوده که باعث ایجاداشکال دردستگاه شده.پس انتخاب یک نصاب یاسرویس کارمناصب تاثیرزیادی دارد.

دستگاه کاهش مصرف برق کولرگازی

این دستگاه که درون کولرگازی شمااست درواقع یک ذخیره کننده برق است. زمانی که کمپرسورشمابه دلیل اشباع هوای سردخاموش میشوداین دستگاه انرژیرادرخودذخیره میکندکه سبب کاهش مصرف میشود.

*نکته*استفاده ازپوشش مناسب برای لوله ای که ارتباط یونیت خارجی وداخلی رابرقرارمیکندمیتواندازهدررفتن انرژی جلوگیری کند.

برای دیدن ویدیواموزش کلیک کنید.