ورود به فروشگاه اینترنتی دیجی مک

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

اتصالات و لوله بهتراشان

تومان۳۰۰تومان۲,۱۴۸,۶۰۰

تومان۸۳,۸۰۰
تومان۱۱۶,۰۰۰
تومان۱۷۳,۱۰۰
تومان۲۵۱,۲۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۱۳,۴۰۰
تومان۱۷۶,۳۰۰
تومان۳۹۰,۱۰۰
تومان۶۱۳,۳۰۰
تومان۷۴,۴۰۰
تومان۱۰۴,۹۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۳۹۳,۶۰۰
تومان۱۱۶,۱۰۰
تومان۱۸۶,۱۰۰
تومان۴۶۰,۸۰۰
تومان۱۰۳,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۳۹,۴۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۹۹,۰۰۰
تومان۳۸۷,۵۰۰
تومان۱۰۷,۲۰۰
تومان۲۸۰,۷۰۰
تومان۳۶۶,۲۰۰
تومان۴۵۱,۶۰۰
تومان۱۳۰,۶۰۰
تومان۲۳۷,۳۰۰
تومان۱۶۴,۷۰۰
تومان۲۹۸,۵۰۰
تومان۱۷,۸۰۰
تومان۳۱,۶۰۰
تومان۵۵,۴۰۰
تومان۸۶,۹۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۲۹,۱۰۰
تومان۳۶۱,۷۰۰
تومان۳۷۰,۰۰۰
تومان۳۱۰,۷۰۰
تومان۲۷۴,۳۰۰
تومان۱۶۷,۰۰۰
تومان۲۹۵,۵۰۰
تومان۸۳,۶۰۰
تومان۱۱۴,۵۰۰
تومان۳۴۴,۰۰۰
تومان۳۱۴,۲۰۰
تومان۳۷۸,۳۰۰
تومان۱۷۲,۴۰۰
تومان۲۰۲,۴۰۰
تومان۱۴۱,۸۰۰
تومان۳۶۷,۶۰۰
تومان۸۷۰,۲۰۰
تومان۱۸۵,۱۰۰
تومان۱۵۵,۱۰۰
تومان۱۵۶,۱۰۰
تومان۳۳۵,۶۰۰
تومان۳۲۷,۰۰۰
تومان۲۲۵,۶۰۰
تومان۳۱۴,۲۰۰
تومان۳۱۱,۶۰۰
تومان۶۶۲,۲۰۰
تومان۷۱۷,۱۰۰
تومان۶۷۷,۴۰۰
تومان۹۰۰,۲۰۰
تومان۳۱۷,۴۰۰
تومان۵۳۷,۰۰۰
تومان۵۴۰,۱۰۰
تومان۵۷۰,۶۰۰
تومان۳۰۰,۲۰۰
تومان۳۴۴,۸۰۰
تومان۶۶۲,۲۰۰
تومان۶۴۹,۹۰۰
تومان۷۲۰,۱۰۰
تومان۷۲۹,۲۰۰
تومان۷۹۳,۳۰۰
تومان۵۴۳,۲۰۰
تومان۵۸۵,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۱۵,۰۰۰
تومان۴۰۲,۷۰۰
تومان۳۰۸,۱۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۱۹,۰۰۰
تومان۱۷۱,۵۰۰
تومان۲۰۰,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۰۸,۹۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۸۰,۷۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۸۸,۲۰۰
تومان۱,۰۱۰,۰۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۲۸,۷۰۰
تومان۱۷۶,۳۰۰
تومان۲۶۷,۰۰۰
تومان۸۵۹,۹۰۰
تومان۷۱,۷۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۹۷,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۵۹,۴۰۰
تومان۲۵۶,۶۰۰
تومان۲۵۹,۹۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۹۱,۰۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۹۱,۹۰۰
تومان۱۴۷,۹۰۰
تومان۱۶۲,۰۰۰
تومان۳۳۳,۳۰۰
تومان۳۱۲,۳۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۴۸,۰۰۰
تومان۴۶۳,۰۰۰
تومان۱,۱۱۲,۴۰۰
تومان۷۲۷,۵۰۰
تومان۱۳۳,۴۰۰
تومان۱۵۲,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۲۲,۱۰۰
تومان۲۰۱,۲۰۰
تومان۳۸۳,۲۰۰
تومان۱۴۱,۸۰۰
تومان۱۵۱,۰۰۰
تومان۳۷۸,۸۰۰
تومان۲۱۳,۱۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۳۱,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۶۲,۰۰۰
تومان۱۱۱,۵۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۸۹۰,۰۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۵۵۹,۲۰۰
تومان۶۰۷,۲۰۰
تومان۱۵۸,۷۰۰
تومان۲۳۴,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۱۷,۳۰۰
تومان۲۵۲,۷۰۰
تومان۲۷۹,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۹۷,۲۰۰
تومان۲۵۸,۸۰۰
تومان۳۲۶,۴۰۰
تومان۶۳۸,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۴۸۹,۳۰۰
تومان۶۵۲,۵۰۰
تومان۸۱۵,۶۰۰
تومان۹۷۸,۷۰۰
تومان۱,۱۴۱,۸۰۰
تومان۱,۳۰۴,۹۰۰
تومان۱,۴۶۸,۰۰۰
تومان۱,۶۳۱,۲۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۵۶,۰۰۰
تومان۷۱۶,۲۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱,۱۹۳,۷۰۰
تومان۱,۴۳۲,۴۰۰
تومان۱,۶۷۱,۱۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲,۱۴۸,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۷۸,۵۰۰
تومان۱۳۱,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۹۰,۹۰۰
تومان۲۱۱,۵۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱۱۵,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۸۶,۶۰۰
تومان۷۸,۵۰۰
تومان۱۳۱,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۲۱۱,۵۰۰
تومان۶۴۰
تومان۸۰۰
تومان۹۰۰
تومان۱,۶۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱,۱۰۰
تومان۱,۳۰۰
تومان۳۰۰
تومان۴,۲۵۰
تومان۷,۹۸۰
تومان۱۰,۹۰۰
تومان۱۹,۶۰۰
تومان۱۲,۷۰۰
تومان۲۳,۰۰۰
تومان۷۳۷,۲۰۰
تومان۸۷۱,۵۰۰
تومان۱,۱۲۶,۴۰۰
تومان۴۹,۴۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱,۵۰۰
تومان۲,۲۰۰
تومان۳,۸۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

اطلاعات بیشتر

ناموجود

تومان۱,۰۰۰
اطلاعات بیشتر

ناموجود

 • DigiMech فروش توسط

 • DigiMech بسته بندی و ارسال توسط

 • آماده ارسال از انبار

  • شعار صفحه
  • تضمین بهترین قیمت
  • ضمانت اصل بودن کالا
  • تحویل اکسپرس
  • پرداخت در محل

  نقد و بررسی‌ها

  هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتصالات و لوله بهتراشان”

  دسته بندی محصولات

  اجاق گاز صفحه ای شیشه ای زرتوس

  اجاق گاز صفحه ای استیل زرتوس

  منبع انبساط باز

  شیر توکار

  ساوه تصفیه آب

  ساوه تصفیه

  دلیجان

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  کمیجان

  مامونیه

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  محلات

  ساوه

  خمین

  اراک

  مامونیه

  کمیجان

  فرمهین

  خنداب

  آشتیان

  تفرش

  شازند

  دلیجان

  ساوه

  اراک

  نصب شیرآلات و روشویی و فرنگی

  نصب و سرویس آبگرمکن

  نصب گاز و هود

  محلات

  خمین

  ست شیرآلات بهداشتی KWC

  کلکتور غیر شرکتی

  منبع پلی اتیلن اسلیم

  منبع پلی اتیلن مکعبی

  منبع پلی اتیلن افقی ساید

  منبع پلی اتیلن عمود بلند

  منبع هما پلاست

  Q19 یزدا

  Q19 کهن

  بست

  مهره الیو

  سرشیلنگی

  شیلنگ

  سیرکولاتور

  مغناطیسی

  پلی فسفات

  سایر محصولات

  محافظ برق

  اتصالات گاز

  فیلتر

  شیر پکیج

  شیلنگ پکیج

  دودکش تک جداره

  دودکش دوجداره

  اتصالات استخری

  لوله استخری

  پلیمریاس(تک لایه)

  اتصالات دنده ای (سیاه)

  قطعات و لوازم جانبی کولر آبی

  آذین

  لوله و اتصالات مانیسمان رده 40

  -

  لوله و اتصالات درز دار

  -

  لوازم جانبی اسپلیت

  لیست لوله و اتصالات

  سایر

  دودکش

  ست شیرآلات بهداشتی راسان

  ست شیرآلات بهداشتی کسری

  لوازم جانبی لوله اتصالات

  لوازم جانبی استخر

  لوازم جانبی استخری

  لوازم جانبی سرویس بهداشتی

  جک های سوزوکی

  داکت اسپلیت

  کولر ایران شرق

  آبگرمکن ایران شرق

  کلید فلاش تانک توکار

  مهتابی

  هالوژن

  نورپردازی

  نور پردازی

  سایر

  پمپ سیرکولاتور آبگرد

  پمپ سیرکولاتور خطی

  پمپ استخری

  ست شیرآلات بهداشتی

  ست بهداشتی

  رخت آویز

  آیینه و کنج

  خوشبو کننده

  جا حوله

  جا مایع

  جا دستمال

  آبچکان

  سیفون سینک ظرفشویی

  لوازم جانبی آشپزخانه

  جکوزی

  سونا

  زیرآب

  ست کابینت روشویی

  روشویی

  توالت

  اکسسوری بهداشتی

  سیفون روشویی

  لامپ

  تجهیزات آشپزخانه و بهداشتی

  محافظ الکترونیک

  فر توکار داتیس

  اجاق گاز صفحه ای شیشه ای استیل البرز

  اجاق گاز صفحه ای شیشه ای داتیس

  اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس

  اجاق گاز صفحه ای استیل استیل البرز

  صفحه ای

  تصفیه آب سافت واتر

  کنتاکتور و رله

  کلید حرارتی وبیمتال

  دزد گیر

  سانترال

  اعلام حریق

  سیستم های امنیتی وهوشمندسازی

  حفاظت

  برق کشی و روشنایی

  دوربین های مداربسته

  تصویری

  صوتی

  تابلو برق

  ریسه

  هواکش

  مبدل برق

  درب اتوماتیک

  فیوز و مینیاتوری

  سرپیچ

  پرژکتور

  آنتن

  لوله برق

  چراغ ها

  کلید و پریز

  سیم و کابل

  آیفون

  تاسیسات الکتریکی

  هود مخفی داتیس

  هود مورب داتیس

  ازن ژنراتور

  ضد عفونی کننده

  لوازم جانبی منبع پلی اتیلن

  ست ساده

  ست طرح چوب

  ست طرح کلاسیک

  روشویی کابینتی

  عایق الاستومری

  لوله مسی مهر اصل

  لوله مسی بابک

  لوله مسی

  شیلنگ دوش حمام

  شیر حمام

  شیر توالت

  شیلنگ های ماشین لباسشویی

  شیلنگ های شاوری

  شیلنگ های مشعل گازوئیل سوز

  شیلنگ های مشعل گاز سوز

  شیلنگ های فشار قوی پکیج و فن کوئل

  شیلنگ های فشار قوی آبگرمکن

  شیلنگ های رابط افزایش طول

  شیلنگ های دو سر مهره

  شیلنگ های رابط دوش

  شیلنگ های شاوری شیرآلات بهداشتی

  شیلنگ های سرویس بهداشتی

  شیلنگ ها

  شیلنگ هـاى تک پـایـه (میله کوتاه / میله بلند)

  قطعات تصفیه آب

  تصفیه هوا آکواجوی

  تصفیه کننده هوا

  عایق

  مشعل نانوایی

  فلاش تانک توکار

  فلاش تانک روکار

  قطعات پکیج

  تصفیه آب آکواجوی

  روکابینتی چینی

  توالت ایرانی

  رادیاتور پنلی آتربان

  پمپ

  تصفیه آب

  زیر دوشی

  وان

  کابین دوش

  هود مخفی استیل البرز

  شیر آتش نشانی کیز ایران

  شیر سوزنی کیز ایران

  شلنگ دوش

  شیلنگ توالت

  کفشور

  سردوش

  علم دوش

  گوشی

  یونیور ست یونیکا

  فلاش تانک

  وان پلی اتیلن

  منبع پلی اتیلن زیرپله

  سینک توکار گرانیتی

  لوازم جانبی مشعل

  قطعات مشعل

  هود مخفی صدرا

  هود مخفی

  آبگرمکن زمینی برقی کاوه کویر

  هود مورب صدرا

  مدل رابین(کروم)

  ورتیکال

  اکوپایونیر

  سوپر لوکس

  رادیاتور آلومینیومی آنیت

  سوپر 300

  سوپر 400

  سولار 400

  سولار 300

  روشویی پایه دار

  توالت فرنگی

  روکابینتی شیشه ای

  لوازم جانبی حمام

  سرویس بهداشتی

  حمام

  شیر روشویی پایه بلند - کوتاه

  مدل دانوب (طلایی)

  حوله خشک کن Ferrara

  حوله خشک کن رویال

  کولر پلیمری کاوه کویر

  مدل دانوب (سفید طلایی)

  پارس پلی فوم رولی متالایز

  پارس پلی فوم رولی

  پمپ آبنما

  لوله و اتصالات مانیسمان رده 20

  لوله و اتصالات جوشی

  سینک روکار استیل البرز

  هود مورب استیل البرز

  فر توکار استیل البرز

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO

  منبع پلی اتیلن افقی

  منبع پلی اتیلن

  آبگرمکن دیواری گازی کاوه کویر

  محصولات

  صافی برنجی تکسا

  شیر ربع گرد تکسا

  رادیاتور های پره ای ایران رادیاتور مدل Termo-nu

  رادیاتور های پره ای ایران رادیاتور مدل Eco

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES

  لوله و اتصالات پنچ لایه نیوپایپ

  رادیاتور آلومینیومی

  پکیج دیواری ایران رادیاتور

  شیر کیز ایران

  پارس پلی فوم لوله ای

  لوله و اتصالات نانو پلیمر یاس

  لوله و اتصالات گالوانیزه

  لوله و اتصالات تک لایه رویال پایپ

  لوله و اتصالات پنچ لایه بهتراشان

  شیر لباسشویی تکسا

  شیر حیاطی تکسا

  شیر پیسوال تکسا

  شیر قفل شونده آذر

  رادیاتورهای فولادی

  هیتر گازی آذر تهویه

  رادیاتور حوله خشک کن

  هیتر گازی

  آبگرمکن دیواری گازی بوتان

  شیر آبی آذر

  شیر گازی آذر

  شیرآلات آذر

  شیرآلات تکسا

  شیرآلات ساختمانی

  صافی y کیز ایران

  شیر یکطرفه سوپاپی کیز ایران

  شیر یکطرفه فنری کیز ایران

  شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

  شیر واشری کیز ایران

  شیر کشویی کیز ایران

  شیرآلات صنعتی

  مدل دانوب (طلایی مات)

  منبع پلی اتیلن عمودی

  تک لایه

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل BM

  حوله خشک کن رهرو

  رادیاتورهای پره ای ایران رادیاتور مدل Maxi

  پلی اتیلن

  عایق

  حوله خشک کن ایران رادیاتور

  پمپ شناور

  پمپ کفکش

  فر

  هود شومینه ای استیل البرز

  هود

  اجاق گاز رومیزی

  سینک توکار استیل البرز

  سینک

  آشپزخانه

  مشعل گازی ایران رادیاتور

  بویلرهای چدنی شوفاژکار

  دیگ شوفاژ

  اجرای کانال کشی

  نصب و سرویس تصفیه آب

  نصب و سرویس هیتر و مشعل

  نصب و سرویس پمپ و کولر آبی

  کریوه بدون پایه

  کریوه پایه دار

  مدل تنسو ساید (کروم)

  کولر سلولزی کاوه کویر

  شیر آشپزخانه

  رادیاتورهای پره ای ایران رادیاتور مدل Termo

  رادیاتورهای پره ای ایران رادیاتور مدل kal

  رادیاتورهای پره ای ایران رادیاتور مدل Solar

  پکیج زمینی ایران رادیاتور

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L

  نصب و سرویس اسپلیت

  طراحی تاسیسات

  خدمات مهندسی

  اجرای لوله کشی

  خدمات اجرایی

  نصب و سرویس پکیج و رادیاتور

  خدمات نصب و تعمیر

  خدمات

  پمپ سانتریفیوژ

  پمپ سیرکولاتور

  پمپ جتی

  پمپ آب بنزینی

  پمپ کشاورزی

  لوازم جانبی پمپ

  فن کوئل زمینی تهویه

  فن کوئل تهویه

  فن کوئل

  مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور

  مشعل

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

  گالوانیزه

  آبگرمکن دیواری برقی کاوه کویر

  آبگرمکن دیواری

  آبگرمکن زمینی گازی کاوه کویر

  آبگرمکن زمینی

  آبگرمکن

  پمپ دو پروانه

  پمپ بشقابی

  پمپ محیطی

  پمپ آب ساختمانی

  پمپاژ

  اسپیلت ایران رادیاتور

  اسپیلت

  مینی چیلر تهویه

  چیلر

  پنج لایه

  پلیکا

  لوله و اتصالات

  لوازم جانبی رادیاتور

  لوازم جانبی پکیج

  کولر پوشالی کاوه کویر

  کولرهای کاوه کویر

  کولر آبی

  سرمایش

  شیرآلات بهداشتی

  شیرآلات و لوازم جانبی

  رادیاتورهای پره ای ایران رادیاتور

  رادیاتور

  پکیج

  گرمایش

  استخر