آموزش سرویس کولر :یک کولر ابی سرویس نشده میتواندتمام زحمت های شمابرای صرفه جویی دربرق رانابودکندویاعامل بیماری باشد!!میپرسید چطور؟ پوشال های مرطوب جای مناسبی برای رشدانواع باکتری هاهستندرشدی که درزمستان به اوج خودمیرسدووقتی شماکولرراروشن میکنیداین باکتری هابه همراه بوی بدبه داخل خانه پمپ میشوندپس بهتراست باتوجه به جنس پوشال وکیفیت اب منطقه هرسال پوشال راتعویض کنید.

مراحل سرویس کولر

برق کولر:

ابتداازبه برق نبودن کولر مطمعن شوید

(نکته,دراخرین مرحله برای فهمیدن برق نداشتن هرجسمی باپشت ناخن خود به ان ضربه بزنیدتادرصورت برق داشتن به دست شمانچسبدوانراپرت کند)

تعویض پوشال:

اولین گام درسرویس کولر انتخاب پوشال همسایزکولرشماست.ابتداهرسه پنجره کولررابازمیکنیم ومطابق فیلم محافظ پوشال هاراجداکرده وپوشال رابیرون میاریم

بااستفاده ازفرچه سیمی هرسه درپوش راتمیزمیکنیم,پوشال راخیس کرده وسرجای خودمیگزاریم ومحافظ هارانصب میکنیم

شست وشو:

هنگام شست شوی کف کولر خیلی دقت کنیدکه به رنگ ان اثیب نزنیدچون دراین صورت محل اثیب دیده دچارزنگ زدگی میشود.

دریچه کف کولر رابازکنیدتااب بتواندخوارج شود,بااستفاده ازفرچه پلاستیکی رسوبات راجداکنیدتمام نقاط کولررادست مال بکشید,نبایدهیچ رسوباتی داخل ان باقی بماند,ازبازبودن سوراخ های آبکش دورپمپ اطمینان حاصل کنید,اگرمخزن حلزونی شمادارای حفره برای خروج اب هست انراانرابشویدتاباروشن کردن کولرگردوغباروارد خانه شمانشود.

آچارکشی:

بااستفاده ازاچارتمام پیچ هارامحکم کنید

روغن کاری:

بعدازگردگیری دینام بایدبااستفاده ازسوراخی که دریاتاقان است همان طورکه درفیلم امده انراروغن کاری کنیم

جعبه تقسیم برق:

یکی ازمواردی که در سرویس کولر زیادبه ان توجه نمیشودهمین مورداست قبل ازروشن کردن کولربایدجعبه تقسیم برق ان چک شودکه دچارزنگ زدگی یااتصال نشده باشد

تسمه:

تسمه یکی ازارزان ترین ودرعین حال کلیدی ترین قطعات است,اگرشل باشدصدای کولر ومصرف برق زیادمیشود واگرصفت باشدممکن است موتور بسوزد,برای تنظیم صحیح ان بادقت کلیپ هاراتماشاکنید.

تسمه رابادست بچرخانیدتامطمعاشویدمانعی برای چرخیدن نداردودچارپوسیدگی نباشد.

جریان اب:

جریان اب که توست پمپ انجام میشودعامل اصلی سرمایش است,اگرفکرمیکنید کولر بادخنک نمیدهدابتدااجزای ان یعنی سبد,ورودی اب پمپ,شلنگ وابچکان انراچک کنید,مطمعاشویدتمام روزنه هابازهستندوابچکان کاملاافقی است وشلنگ دچارنشدی نشده.

شناور:

اگرشناورتنظیم نباشدیاآب زیادواردمیشودوموجب سرریزشدن میشودیاآب کم وارد میشود وبه پمپ فشارمیاورد.

ترازبودن کولرنکته بسیارمهمی است

سایه بان:

آخرین نکته درسرویس کولرابی نصب سایه بان است.

تابش مستقیم افتاب باعث گرم شدن بدنه ودرنهایت باعث گرم شدن بادکولرمیشود.استفاده ازسایه بان ازاین امرجلوگیری میکندالبته نه هرسایه بانی.

دراستفاده ازسایه بان این دونکته رارعایت کنید:

سعی کنیدازسایه بان بارنگ روشن استفاده کنیدتاکمترنورجذب کند

سعی کنیدجنس سایه بانتان زیادزخیم نباشدکه کولرراخفه کند

برای دیدن آموزش سرویس کولر تصویری کلیک کنید

برای دیدن دومین اموزش تصویری اینجاکلیک کنید.