نصب پکیج مطلبیست که امروزمیخواهیم به ان بپردازیم.

توجه:نصب پکیج بایدتوست افرادی که دوره های نصب پکیج راگذراندندویانصاب های معتبرانجام شود.

دوموردازمهم ترین فاکتورهای اولیه انتخاب نوع دستگاه ازنظرفن داربودن یانبودن دستگاه وخریددستگاهی بابارگرمایی مناسب است  برای درک بهتراین دومورد میتوانیدبه مقاله چه پکیجی بخرم رجوع کنید.

محل نصب:

محل نصب بایدکلیه شرایت زیرراداراباشد:

ترازباشد.

فضای کافی برای نصب دستگاه داشته باشد(هرچقدربارگرمایی بیشتری نیازباشدابعاددست گاه بزرگتزخواهدشد).

فضای کافی برای سرویس وتعمیردستگاه وجودداشته باشد.

نزدیک ترین محل به دودکش باشد.

اکسیژن دستگاه تآمین شود(به ازای هز۱کیلووات توان به یک مترمکعب فضااحتیاج داریدبطورمثال دستگاهی باتوان۴۰کیلووات به ۴۰مترمربع فضانیازداردواگرمکان کوچک ترازحدتعیین شده بودبایددریچه هوای تازه جهت احتراق درمحل نصب شود.

اگردیوارازنوع حساس به حرارت است بایدباعایق پوشانده شود.

حداعقل فاصله دسگاه بادیوارروبه رو۱مترباکابینت مجاور۱۰سانت باکف۱۲۰سانت وفاصله دستگاه بااجاق گاز ماشین لباسشویی ۴۰سانت است.

*درمحلی که دست گاه نصب شده هوابایدهمیشه درجردان باشد*

*دستگاه راتحت هیچ شرایطی درمحل های کوچک مانندحمام دستشویی یازیرزمین نصب نکنید*

دودکش:

قطردودکش نصب شده نبایدبه هیچ عنوان ازقطرکلاهک روی دستگاه کوچک ترباشد.

حداعقل قطردودکش برای وکیج های بدون فن نبایداز۱۵سانت کمترباشد.

ارتفاع دودکش ازمحل نصب حداعقل باید۴متذباشد.

جهت نصب کلاهک Hبایدموازی باجهت بادباشدتابادداخل ان نباشد.

فاصله دودکش ازکف پشت بامبایدحداعقل ۷۰سانت باشد.

تاجای ممکن نبایدازدودکش افقی استفاده کردوحداعقل فاصله ازخروجی دست گاه تازانوباید۳۰ سانت باشد.

براساس مقررات ملی ساختمان مبحث۱۷ساختمان نصب وسایل گرمایشی مانند پکیج وابگرمکن دیواری درفضاهای زیر۶۰مترممنع است مگراینکه هوای موردنیاز دستگاه ازطریق دریچه دایمی تامین شود.

درصورتی که قطردودکش کمتراز۱۵سانت باشدیابیشتراز۳۰سانت لوله افقی ویافاصله تاپشت بام کمتراز۴مترباشدبایدازپکیج های فنداراستفاده شود.

*فشاراب شهری بایدحداعقل۱وحداکثر۵\۳باشد*

*بایک مانومترفشارمنبع انبساط رااندازه گیری کنیدحداعقل فشار۵\۰وحداکثر۱بارباشد*

لوله های اتصال زیردستگاه عبارتنداز:ورودی اب سردبه دستگاه(اب شهری)خروجی ابگرم مصرفی ساختمان رفت مدارگرمایش برگشت مدارگرمایش ومحل ورودی گاز.

محل نصب لوله ها
نصب لوله های پکیج

برای دیدن اموزش تصویری نصب پکیج اینجاکلیک کنید.

وظایف نصاب دست گاه:

نصاب موظف است قبل ازبازکردن کارتن دستگاه تمام نکات گفته شده رابرسی کندوردرصورت مناسب نبودن دستگاه برای محل انرابه نمایندگی پسفرستاده ونمونه مناسب راجایگزین کند.مثلاطول عمودی لوله کمتراز۴متراست اماپکیج فن دارنیست یاظرفیت گرمایشی پکیج کمترازحدنیازاست.

قبل ازنصب دستگاه نصاب بایددقت کندکه تمام تاسیسات ساختمانی شامل اب برق گاز رادیاتورهاشیرهای ابگرم مصرفی ودودکشهانصب شده باشنددرصورت اماده نبودن یکی ازمواردنصاب نبایدنصب راانجام دهد.

قبل ازنصب نصاب موظف است لوله های رادیاتورهاولوله های ابگرم راشستوشودهدوازبازبودن انهامطمعاشود.

نصاب بایدباایجاددودازبازبودن مسیردودکش مطمعاشود.

برای حفاظت ازدستگاه دربرابرولتاژهای بالاورسوبات مشتری بایداقدام به خریدمحافظ وصافی کندودرصورت محیانبودن محافظ وصافی نصاب حق نصب دستکاه راندارد.آخرین قدم قبل ازنصب دست گاه هواگیری سیستم است تابه پمپ ومبدل اثیب نرسد.

قبل ازاقدام به نصب بایددفترچه راهنماکه درون جعبه هست مطالعه شود.

نصب دست گاه:

ابتداشابلون دست گاه رابیرون اورده ودرجای مناسب خودیعنی ۴۰سانت پایین ترازسوراخ دودکش قرارمیدهیم جای پیچ هارابامدادعلامت گذاری کرده وسپس شابلون رابردارید,بادریل محل های علامت گذاری شده راسوراخ کنیدرولپلاک هاراقراردهید,وباپیچ شابلونرامحکم به دیوارمتصل کنید.سپس پکیج رابه اویزهامتصل کنید.

بعدازنصب دست گاه شیرفلکه هاواتصالات وشلنگ هارامتصل کنیدودراخردودکش رانصب کنید.سپس تمام پیچ های دستگاه رااچارکشی کنید.

اگرمحل نصب درون کابینت بودبایدکف وسقف کابینت کاملابریده شودتاهوای کافی به دست گاه برسدوفاصله پکیج بادیواره هابایدحدود۱۰سانت باشدتابرای تعمیران مشکلی به وجودنیاید(برای ایجاددست کاری کابینت ازمشتری اجازه(امضا)بگیرید).

دردست گاه های فن داردرصورت نیازازحلقه های کم کننده حجم استفاده میشودوبرای اب بندی دودکش(محل اتصال دودکش به دست گاه)بایدازواشرچسبی اب بندی که داخل نایلون دفترچه راهنمااست استفاده کنید.

بعدازنصب دستگاه شیرپرکن رابازکرده تافشارشوفاژبه۵\۱باربرسدسپس حوله خشکن هاورادیات هاراهواگیری میکنید.نصاب موظف است هوای داخل پمپ راتخلیه کندوازگریپاژنبودن ان اطمینان حاصل کند.بعدازهواگیری دوباره فشاربایدبه ۵\۱باربرسد.

بعدازابگیری سیستم نصاب بایدازاببندبودن تمام اتصالات ابی مطمعاشودسپس شلنگ گازدستگاه رانصب نمایدوبااب وصابون ازنشتی نداشتن دست گاه اطمینان حاصل کند.

بعدازطی کردن تمام مرحل دست گاه رابه برق متصل کنیدوزمانی که دستگاه درحال کاراست دوباره برق وگازدستگاه راچک کنیدوطریقه کارکردونگهداری انرابرای مشتری توضیح دهید.