کاهش مصرف برق کولرابی مطلبیست که دراین مقاله به صورت کاملاکوتاه ومختصراماکاربردی به ان میپردازیم.

کولر های ابی به دلیل مصرف کمتری که نصبت به کولرهای گازی دارندوهمین طورقیمت بصرفه انهاهنوزهم بین مردم طرفدارهای زیادی دارند.ازجمله مزیت های دیگرکولرابی میتوان به نصب اسان,سرویس اسان وکم هزینه,کارکردساده ودرهنگام خرابی باهزینه کمتری نصبت به رقیب خودمیتوان انراتعمیرکردوامااصلی ترین برتری مصرف بسیارکمتری ان است که این میزان تقریبا۳/۱کولرهای گازی است!!!

*نکته*کولرهای ابی به دلیل سیستم تبخیری خودبیشترین کارایی رادرهواهای گرم وخشک دارندواستفاده ازانهادرمناطق شرجی مانندحاشیه دریای خزریاخلیج فارس توصیه نمیشود.

*نکته*درمناطق جنوبی کشوربه دلیل گرمای شدیدهوادرتابستان کولرابی باهرظرفیتی هم ممنکن است ازپس خنک کردن هواشمابرنیاید,دراین شرایط بهترین انتخاب کولرهای گازی هستند.

موثرترین ترفندهابرای کاهش مصرف برق کولرابی:

کانال کشی

اولین گام برای کاهش مصرف برق کولررادرهنگام ساختن ساختمان بایدبردارید!

هرچه طول کانال کولروتعغیرجهت ان به چپ راست بالایاپایین کمترباشدموتورکولرکه بیشترین مصرف برق راداردانرژی کمتری برای رساندن هوای تازه به اتاق شمامصرف میکند.ازکناراین نکته به راحتی نگذریدواین نکته رابه نصاب کانال کولرگوشزدکنید.

ظرفیت کولر

این مقادیرکاملانصبی بوده وبه شرایطی که درمقاله نصب کولردرپایین امده بستگی دارد

حتمامیدانیدکه بابالارفتن ظرفیت کولرمصرف انهم بالامیرودبهترین راه برای دانستن این که مناسب ترین ظرفیت کولربرای متراژی که قصدخنک کردن انراداریدچقدراست مشورت گرفتن ازافرادمتخصص مانندنصاب هامیباشد.اگر قصد خنک کردن محل کوچکی ماننداتاق کارخودراداریدبهتراست ازکولرابی های پرتابل استفاده کنیداین مدل به دلیل مصرف کم وحجم کمی که اشغال میکندوهمین طورنیازنداشتن به نصاب برای راه اندازی ان,گزینه خوبی برای شماست بایداین رابدانیدکه کولری باظرفیت بیشترازحدنیازجزپول خرج کردن اضافی سودی ندارد.

برچسب انرژی

سعی کنیدمحصولی خریداری کنیدکه دارای حداعقل گریدBیاAباشد.این دستگاه هامقداری گران ترازهم رده های پرمصرف خودهستند.سعی کنیدمحصولی که میخریدازبرندهای معروف ومحبوب بازارباشندمانندایران رادیاتور.البته کولرهای ارزان قیمت باهرظرفیتی که بخواهیدهم دربازاروجودداردامااین ارزانی به این معناست که قراراست درماه های اینده باقبض های برق واب این تفاوت راجبران کنند.

محل نصب

اگرکولرخودرادرمسیروزش بادنصب کنیدمیتوانیدعملکرددستگاه رابهترکنید.یکی ازمهم ترین موارددراین لیست سایه بان است این وسیله اگربه صورت اصولی نصب شودوازجنس خوبی باشدمیتواندبه تنهایی تا۱۰%ازمصرف کولرراکاهش دهد!برای دیدن نحوه کارکردان کلیک کنید.

سعی کنیداین محصول رابارنگ های روشن تهییه کنیدوبه صورتی انرانصب کنیدکه جلوی جریان هوادراطراف کولررانگیرد.

*نکته*برای جلوگیری ازخروج هوای خنکی که کولرتولیدکرده وبرای جلوگیری ازورودهوای گرم ازدرزگیردروپنچره استفاده کنید.

پدها

کولرابی درسه طرف خوددرهای مطحرکی داردکه محل قرارگیری پدها(پوشال ها)هستند.

دونوع پددربازاروجودداردپدهای پوشالی وسلولوزی.تجربه نشان داده پدهای سلولوزی راندمان بالاتری نصبت به پوشال هادارد.به دلیل این که درکولرابی هواباسیستم تبخیری خنک میشود(اب روی پدهاریخته میشود,موتورهوارابه داخل کولرمیکشد,هواباعبورازاین پدهاخنک میشود)پدهانقش مهمی درکولرداردند.

سرویس کولر

دراکثرامواردکولرهاروی پشت بام ودرمعرض هوای ازادقرارمیگیرند,هوایی که ممکن است دارای انواع باکتری هایاالاینده های شیمیایی باشد.سرویسکولرسالی یک بارامری بسیارضروری است.همچنین سرویس کولر میتوانددرمیزان مصرف انهم تاثیربگذارد.

برای تبدیل شدن به یک سرویس کارنیمه ماهراین مقاله رامطالعه کنید.

برای پیداکردن بهترین ومناسب ترین برندکولرابی موجوددربازار کلیک کنید.

برای دیدن اموزش کامل نصب کولرابی اینجا کلیک کنید.