شایع ترین خطایی که در پکیج های ایران رادیاتور پیش می آید کمبود فشار آب در مدار بسته است. در صورتی که فشار آب کمتر از نیم بار باشد، دستگاه آنالوگ خطای ۴۰ ۷۰ را نمایش میدهد و دستگاه های دیجیتال خطای E 1 را در نمایشگر نشان میدهند.

قطعه ای که فشار آب سیستم را اندازه گیری میکند، پرشر سوییچ آب نام دارد. این قطعه به صورت کلید عمل میکند و در صورتی که فشار آب در درون مدار بسته کمتر از نیم بار باشد، در وضعیت قطع است و در صورتی که فشار از نیم بار بیشتر شود کلید وصل میشود. شایان ذکر است که فشار آب مناسب دستگاه بین یک الی دو بار است. با باز کردن شیر پر کن آب وارد مداربسته میشود و وقتی عقربه ی نمایشگر فشار به یک و نیم رسید، شیر پر کن را میبندیم تا ارتباط مدار بسته با آب ورودی قطع شود و فشار در عدد تنظیمی ثابت بماند.

بورد پکیج با دو سیم به پایه های نرمال اوپن پرشر سوییچ آب وصل میشود و درصورتی که سوییچ قطع باشد خطای ۴۰ ۷۰ در دستگاه های آنالوگ و خطای E 1 را در دستگاه های دیجیتال نمایش میدهد.

در صورتی که سیم ارتباطی بین پرشر سوییچ و بورد قطع باشد یا ورودی آب پرشر سوییچ دچار رسوب گرفتگی شده باشد ممکن است منجر به خطای ۴۰ ۷۰ یا خطای E 1 گردد.

خطای E 1 پکیج ایران رادیاتور
خطای 40 70 پکیج ایران رادیاتور