تعیین اتصالات

آموزش نصب پکیج با یادگیری اندازه گذاری محل نصب شروع می شود .

ابتداآب ورودی ساختمان را میبندیم.

اتصالات مربوط به رفت وبرگشت سیستم گرمایش وسردوگرم مربوط به آب مصرفی راتعیین میکنیم.

معمولااتصالات ۳/۴ یا ۱ اینچ مربوط به شوفاژ و اتصالات ۱/۲ یا ۳/۴ مربوط مصرفی است.

درصورتیکه ازشلنگ تست یا درپوش برای بستن اتصالات استفاده شده آنها را باز کنید.

دوباره شیرورودی ساختمان را به مدت کوتاه باز کنیدتا اتصال ورودی سرد مشخص شود .

توجه کنید که هیچ قسمتی از مصرف کننده ها بین سردوگرم کوپل وجودنداشته باشد.

اگر سیستم رادیاتوری است،درپوش های تست یک رادیاتوررابازمیکنیم.

سپس با استفاده از یک شلنگ دریکی از اتصالات شوفاژبدمید.

درصورتیکه صدا از لوله ی بالای رادیاتور آمد اتصال مربوط به رفت است ، درغیراین صورت مربوط به برگشت است .

جانمایی صفحه نصب

پس از شناسایی اتصالات سراغ تعیین محل صفحه نصب میرویم.

با توجه به مدل دستگاه بین ۷۵ تا ۸۵ سانتیمتر بالاتر از اتصالات آب وشوفاژ حد بالای نصب پکیج میشود .

با استفاده ازیک ترازصفحه نصب را زیر حد بالا قرار میدهیم و چهارجای سوراخ را روی دیوارعلامت میزنیم.

پس از سوراخکاری با مته۸ونصب صفحه، آموزش نصب پکیج را با بستن شیرآلات ادامه میدهیم.

نصب شرآلات و شلنگها

آموزش نصب پکیج را با بستن شیرها ادامه میدهیم.

درصورتیکه سایزرفت و برگشت”۱است با استفاده از تیدیل به”۳/۴تغییر میدهیم.

سایز سرد وگرم هم باید”۱/۲ بشود .

روی اتصال رفت شیر پروانه ای یا خروسکی ۳/۴ ،روی شیربرگشت شیرصافیدار۳/۴ یا صافی۳/۴ وخروسکی۳/۴بسته میشود.

درورودی آبسرد یک شیرپروانه ای۱/۲یاخروسکی۱/۲ بسته میشود.

درصورتیکه سختی آب درمنطقه بالاتراز۲۵۰ppmاست بایدازیک فیلترمغناطیسی یا پلی فسفات درورودی آبسرداستفاده شود.

روی شیرهای رفت و برگشت شلنگ۳/۴ حصیری یا استیل نصب میشود.

روی اتصالات سردوگرم هم شلنگ ۱/۲حصیری یا استیل نصب میگردد.

نصب دستگاه

با قراردادن پکیج روی صفحه نصب آموزش نصب پکیج به مراحل پایانی میرسد.

شلنگ برگشت را به اتصال ۳/۴ سمت راست زیر پکیج میبندیم.

شلنگ آب سرد را به  اتصال ۱/۲ سمت راست زیر پکیج میبندیم.

شلنگ آب گرم را به اتصال۱/۲سمت چپ و شلنگ رفت رابه اتصال۳/۴سمت چپ میبندیم.

با نصب  سرشلنگی ۳/۴ روی شیرگاز و مهره الیو۳/۴ زیر پکیج یا فیلترگاز و سرشلنگی۳/۴ روی آن میتوانیم شلنگ گاز را ببندیم.

بهتراست قبل از بستن شلنگ گاز کمی شیرگازرا بازکنیم تا درصورت وجود ناخالصی و کثیفی در لوله ازآن خارج شود .

نصب دودکش

درصورتیکه دیوار محل نصب پکیج یا مجاورآن به هوای آزاد باشد میتوان با تعبیه سوراخ سایز۱۰ از دودکش دوجداره افقی استفاده کرد.

درصورتیکه دودکش ساختمان به پشت بام رفته باشد و حداکثر یک طبقه بالای محل نصب دستگاه باشد.

میتوان با استفاده ازکلاهک بامی، دودکش دستگاه را دوجداره نصب کرد.

درصورتیکه دولوله دودکش برای پکیج تعبیه شده باشد میتوان یکی را برای تخلیه دود و یکی را برای تامین هوای تازه قرار داد.

درصورتیکه مجبور به استفاده از دودکش تک جداره باشم باید نسبت به وجود دریچه تامین هوا نیز اقدام کنیم.

تا هوای مورد نیاز احتراق از بیرون وارد گردد و کمبوداکسیژنی رخ ندهد .