معمولابانزدیک شدن به فصل سرماوزیادشدن مصرف گاز,مردم برای مواجه نشدن باقبض های نجومی به فکرکاهش مصرف خودمی افتندوتقریباپرمصرف ترین این دستگاه های گازسوزپکیج است.ترفندهای کاهش مصرف پکیج دیواری مطلبیست که امروزبه زبان ساده وخلاصه شده به ان میپردازیم.

پکیج دیواری محصولیست که به دلیل حجم اشغالی کم ومصرف کم ان موردتوجه درصدبالایی ازمردم قرارگرفته ودراکثرواحدهای مسکونی یافت میشود.

این محصول دردونوع تولیدمیشود:

پکیج گازی

پکیج برقی

پکیج گازی دربین مردم به مراتب محبوب ترازپکیج برقی است واین محبوبیت به دلیل مصرف کمترانرژی,ارزان تربودن وداشتن تنوع بسیاربیشترنصبت به پکیج برقی است.

راه های کاهش مصرف:

لوله کشی صحیح

اولین فاکتوردراین لیست رابایددرهنگام ساخت خانه رعایت کرد.لوله کشی بایدبه شکلی باشدکه مصرف کنندها(شیرهای ابگرم)کمترین فاصله راتاپکیج داشته باشندبااین کارهم ازلوله کمتری استفاده میشودوهم اتلاف گرمایی کمتری درمسیراتفاق میافتد,اگرفاصله پکیج تامصرف کننده زیادباشدممکن است پمپ به دلیل فشارزیاددردرازمدت بسوزد.

انتخاب برحسب میزان نیاز

یکی ازمهم ترین راه های کاهش مصرف پکیج دیواری قبل ازخریدان است.

خریدپکیج بامیزان توان گرمایشی مناسب نکته بسیارمهمی است که برای محاسبه میزان میتوانیدازجدول بالااستفاده کنیدودرنظرداشته باشیداین اعدادمیتوانندبهتوجه به شرایط شمامتغیرباشید.عوامل موثر مانند,تعدادشیرهای اب گرم درخانه شما,تعدادرادیاتورهایامیزان گرمایش ازکف شما,وفاصله انهاتاپکیج ومواردی ازاین دست بستگی داردکه درهنگام خرید,بااعلام این مواردبه فروشنده پکیج باظرفیت مناسب شمارامعرفی میکند.

اگرتوان گرمایشی پکیج خریداری شده کمترازحدموردنیازشماباشدباکم بوداب گرم مواجه میشویدواگربیشترباشدهزینه اضافی پرداخت کرده اید.

استفاده ازچندپکیج

برای کارکردهرچه بهترپکیج بایدتاحدامکان نزدیک به مصرف کننده باشد,به طورمثال دریک خانه بامتراژبالاکه ازپکیج باتوان گرمایشی زیاداستفاده میشودواین پکیج فاصله زیادی تادستشویی یاحمام داردبهتراست ازدوپکیج باتوان کمتراستفاده کرد(یکی ازپکیج هادرنزدیکی حمام ودست شویی نصب شود),این موضوع تاثیرقابل توجهی درکاهش مصرف دارد.

برچسب انرژی

فاکتوردوم راهم بایدقبل ازخریدپکیج درنظرداشت وان برچسب انرژی است.این موردشایدباعث شوددرهنگام خریدهزینه بیشتری صرف کنیداماچیزی که قطعی است این است که این هزینه اضافی دردرازمدت جبران خواهدشد.

نصب صحیح

نصب پکیج دیواری شایدبه ظاهرکاری ساده باشدامافوت وفن های خودرادارد.به طورمثال اگرپکیج درمحل نصب ترازنباشددستگاه اب رابه اندازه کافی گرم نمیکند.سعی کنیدنصب دستگاه رابه یک نصاب باسابقه بسپاریدیااگرخودتان قصدنصب راداریدازیک نصاب مشاوره بگیرید.

برای مطالعه مقاله اموزش نصب پکیج کلیک کنید.

کاهش مصرف اب

امروزه دراکثرشیرالات قطعه ای به نام پرلاتوروجوددارداین قطعه جریان ابراباهواترکیب کرده ومانع ازپاشیده شدن به اطراف میشودوهمین طورمصرف ابرابسیارکاهش میدهد.هرچقدرکه اب کمتری خارج شودیعنی سرعت حرکت اب درلوله هاوداخل پکیج کمتراست واین سرعت کم باعث میشودگرمابه خوبی انتقال پیداکندودمای اب زودتربه حدتعیین شده برسدکه باعث خاموش شدن پکیج میشود,این نکته بسیارجالب وکاربردی است,قطعه ای کوچک وبظاهرساده اماکاربردی.

سرویس دوره ای پکیج

یکی ازمهم ترین راه های افزایش طول عمرپکیج سرویس دوره ای ان است این کارعلاوه برافزایش عمرباعث کاهش مصرف پکیج نیزمیشود,پس ازخریدن پکیج بایدبه طورمداوم هر۶ماه یا۱سال یک مرتبه انراسرویس کنید.

سرویس کارهنگام سرویس لوله های پکیج(مبدل ان)ازنوعی اسیداستفاده میکندکه رسوبات مانده درمبدل راشسته وبه بیرون میراندتمیزشدن مبدل پکیج باعث انتقال بهترگرمای پکیج به اب میشود,ودرنتیجه مصرف کمتر!

این بودازمرورمابر ترفندهای کاهش مصرف پکیج دیواری,امیدوارم برای شمامفیدبوده باشد.

برای انتخاب بهترین ومناسب ترین پکیج برای شماکلیک کنید.

برای دیدن ویدیواموزش نصب پکیج دیواری کلیک کنید.