چه پکیجی بخریم؟                              

قبل ازخریدپکیج بهتراست کمی باکارکردآن اشناشویم تابهتربه سوال{چه پکیجی بخریم}پاسخ دهیم باماهمراه باشید.امروزه کمترخانه یاساختمانی وجودداردکه ازسیستم های گرمایشی بهرمندنباشدوماقصدداریم یکی ازپرکاربردترین انهارابه شمامعرفی کنیم.

سالهاست پیشرفت علم زندگی ماراتحت تآثیرقرارداده وسیستم های گرمایشی هم ازاین امربیبهره نبودند.

باکوچک شدن بناهاوساختمان هامردم به این نتیجه رسیدندکه سیستم های گرمایش مرکزی(موتورخانه ها)برای انهامناسب نیست وبه دنبال جایگزینی رفتندواینجابودکه متخصصین نسخه بسیارکوچکتر,کم صداتر,کم مصرفتروارزانترنسخه قبلی(موتورخانه)راتولیدکردند.

کارپکیج تولیدابگرم مصرفی وسیستم های گرمایشی خانه است به این صورت که ابتداآبراازورودی خوددریافت میکندوآب گرم رابه طورلحظه ای تولیدوپخش میکند

مزایاومعایب پکیج

مزایا:

قیمت مناسب

اشغال حجم کم

تعمیرات ارزان

صدای کم

تآمین ابگرم فوری

استغلال کامل هرواحدمسکونی

سهولت درنصب نگهداری وسرویس

معایب:

کارایی کمتربرای متراژهای بالای۳۰۰متر

نحوه اجزای دودکش ساختمان(عمودی تابام یادارای مسیرافقی)

اکسیژن ورطوبت هوادرمحل نصب کاهش می یابد

درصورتی که فشاراب ساختمان جابه جاشودروی ان تآثیرمیگذارد

انواع سوخت پکیج دیواری

پکیج گازسوز

پکیج دوگانه سوز

پکیج برقی

پکیج گازویلی

پکیج دیواری های موجوددرایران

(پنج تاازبهترین برندهای ایرن)

پکیج دیواری ایران رادیاتور

پکیج دیواری بوتان

پکیج دیواری لورچ

پکیج دیواری بوش

پکیج دیواری آریستون

{برای مشاهده بهترین برندپکیج درایران اینجا کلیک کنیدتابهتربه سوال چه پکیجی بخریم پاسخ دهید}

مهمترین معیارهادرانتخاب پکیج

خریدمتناسب به نیازشما

یکیازمهم ترین عوامل که هنگام خرید بایدبه ان دقت داشت بقداربارگرمایی موردنیازشماست پکیج بابارگرمایشی کم نمیتواندانتظارات شمارابراورده کندوبرای پکیجی بابارگرمایشی زیادبایدهزینه اضافه کنیدپس ابتدابایدنیازخودرابشناسید

دودکش

درطبقات اخرکه طول عمودی لوله کمتراز۳متراست بایدحتماازپکیج های فن داراستفاده شود,اگردرطبقات پاین طول افقی لوله کمتراز۱مترباشدنیازی به نصب پکیج فندارنیست امااگرصدای فن پکیج شماراازارنمیدهدبااصتفاده ازان دیگرنگرانی درباره گازگرفتگی ندارید.اگربه هردلیلی نمیتوانیدازفن استفاده کنیدبایدازپکیج مجهزبه سنسورحرارتی دودکش استفاده کنیداین سنسوربادریافت علایم حرارتی دودکش هرگونه گرفتگی یابروزمشکل راپیداوباآلارم به شمااعلام میکند

نوع مبدل حرارتی محل

اگرازگرمایش ازکف استفاده میکنیدبهتراست سراغ پکیج های کندانسینک برویدواگرازفن کویل استفاده میکنیدماپکیج های منبع داررامعرفی میکنیم

مبدل های پکیج

به دلیل وجوداملاح زیاددراکثرشهرهابهتراست ازپکیج های دومبدله استفاده کنیدزیرامقاومت بیشتری دربرابررسوب دارند

پرفروش ترین مدل پکیج بوتان

مدل پارما۲۲فنداریکی ازپرفرمش ترین های بوتان است این پکیج دیواری دارای دوسال ضمانت وقیمت مناسبی است

پرفروش ترین مدل پکیج ایران رادیاتور

مدل هایL   m24ff,E ,ازپرفروش ترین های این برند هستند

مدلهای L وk این برنددارای نمایشگرعیب یاب بوده ومدال L دارای منبع انبساط بزرگ تری نصبت به سایرنمونهااست

ودراخرچندنکته کلیدی:

اگرانتظارحرارت بالایی ازپکیج دارید(معمولابرای خانه هایی بازیربنای بالای۳۰۰)بهتراست ازپکیج های زمینی استفاده کنید

پکیج های دیواری بسیارکم مصرفترودارای عمرطولانی تری نصبت به پکیج های زمینی هستند

سعی کنیدازپکیج های هوشمندکه دارای عیب یاب اتوماتیک هستند استفاده کنید

بهتراست قبل ازورودی اب پکیج یک سختیگیرنصب شود

پکیج راازشرکت های معتبرکهدارای خدمات پس ازفروش هستندتهیه کنید

برای اشنایی بیشتربانحوه نصب پکیج ایران رادیاتوراینجاکلیک کنید